Analiza de Risc la Securitatea Fizică

Analiza de evaluare de risc la securitatea fizică este efectuată de către domnul Mihai Vasile Poenaru specialist avizat de Inspectoratul General al Poliției Romăne, înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică la poziția 1449 din data de: 27.07.2016.Analiza se face în cadrul societății Total Safety Solutions SRL și este reglementată de: Legea 333/2003, HG 301/2012 și Instrucțiunea 9/2013.
CĂTEVA CONSIDERENTE LEGALE:

 Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor.

Toate societățile comerciale sunt obligate să contracteze un evaluator de risc care să realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizică.

Analiza de Risc la Securitatea Fizică – este un tip de audit, definit în H.G. nr. 301/2012, cu statut obligatoriu pentru toate tipurile de obiective și spații în care își desfășoară activitatea agenți economici sau instituții publice, cu excepția instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică si siguranță națională.

Analiza de Risc se concretizează prin elaborarea Raportului de Evaluare și Tratare a riscurilor și completarea Grilei de Evaluare specifică obiectului de activitate al unității evaluate, de către specialiști autorizați în acest scop de Inspectoratul General al Poliției Române, lucrarea efectuându-se conform metodologiei stabilite prin Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor nr. 9/2013.

Prin intermediul Raportului de Evaluare se recomandă măsuri de tratare a riscului, acestea fiind  necesare pentru încadrarea obiectivului într-un nivel de risc acceptabil conform legii.

În cazul în care obiectivul analizat necesită măsuri suplimentare de securitate, se vor identifica soluțiile cele mai eficiente, consultănd reprezentanții clientului și ținăndu-se cont de costurile de implementare.

Încălcarea prevederilor din legislatia specifică privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizică constituie contravenție si se sanctionează cu amendă de la10.000 la 20.000 RON.

ETAPE DE LUCRU:

  1. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;
  2. Semnarea contractului, de ambele părţi şi a angajamentului de confidenţialitate, de către evaluator;
  3. Stabilirea de comun acord a unui grafic de desfăşurare a activităţii;
  4. Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, documente și informații pe care societatea să le pună la dispoziţia acestuia;
  5. Efectuarea recunoaşterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acestuia, precum şi primirea documentelor/informațiilor solicitate;
  6. Întocmirea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
  7. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii (reprezentantul acesteia) şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
  8. Semnarea de către administratorul societăţii (reprezentantul acesteia), a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum şi a termenelor de implementare a acestora;
  9. Predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

Analiza de risc la securitatea fizica, se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

DOCUMENTE SOLICITATE DE EVALUATOR PENTRU A FI CONSULTATE:

1.            Certificatul de înregistrare al societății;

2.            Certificatul constatator al punctului de lucru;

3.            Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului;

4.            Planul de pază;

5.            Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;

6.            Schiţa obiectivului (releveu);

7.            Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;

8.            Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;

9.            Organigrama societăţii;

10.          R.O.I./R.O.F./politici de securitate;

11.          Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;

12.          Asigurări pentru persoane/bunuri.

COSTURI

Costurile legate de realizarea unei Analize de evaluare de risc la securitatea fizică se negociază direct între managementul companiei și evaluatorul de risc.

Societatea Total Safety Solutions SRL propune un preț minim de 500 lei pentru un spațiu de pănă la 50 metri pătrați, cost negociabil și în funcție de numărul angajaților.

În cazul Instituțiilor bancare, societăților de schimb valutar, unități profilate pe activități cu metale/pietre prețioase, unități poștale, stații de comercializare carburanți, spații comerciale cu suprafețe mai mari de 500 metri pătrați, săli de jocuri de noroc, casierii, centre de procesare a numerarului, costurile unei analize de risc la securitatea fizica se negociază, în funcție de condițiile specifice societății respective și de numărul angajaților.

Dacă pe parcursul procedurii de Evaluarea riscului la securitatea fizică apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul societății analizate, cu acordul acesteia, se va încheia o anexă la contractul dintre evaluator și managementul societății.

Plățile se vor face prin ordin de plată sau în numerar, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de către prestator.

În cazul lucrărilor cu termen de execuție mai mare de 30 de zile prestatorul va emite câte o factură în fiecare lună pentru contravaloarea lucrărilor efectuate în luna respectivă, iar în cazul lucrărilor cu termen de execuție de până la 30 de zile prestatorul va emite o singură factură, pentru întreaga sumă, după semnarea contractului.